Yükleniyor...

Restoranlar

  Ürünler

   Sodexo Plus Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

   1. Sodexo, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

   3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Sodexo’nun birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Sodexo’nun, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Sodexo’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

   4. Sodexo, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Sodexo, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Sodexo, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

   5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Sodexo gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Sodexo tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

   6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Sodexo ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

   7. Sodexo, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Sodexo, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

   8. Sodexo, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

   • • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
   • • Sodexo’nun, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
   • • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
   • • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

   9. Sodexo, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

   10. Sodexo tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Sodexo ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

   11. Sodexo, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Sodexo’nun değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

   12.Sodexo, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) belirtilen tüm hükümlere uygun davranmakla yükümlüdür. Sodexo tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sodexo tarafından, faydalanılan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması, Sodexo’nun ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; denetim faaliyetlerinin planlanması, Sodexo faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin planlanması, Üye İşyerleri ile olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, Üye İşyerlerinin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi.

   Sodexo tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Sodexo tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sodexo ve Sodexo’nun iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi için kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

   Sodexo, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu sözleşmeyi onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. Sodexo ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, Kullanıcı bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile Üye İşyerlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Sodexo tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Sodexo iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, Üye İşyerlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Uygulama kapsamında paylaşmış olduğunuz, Kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. Kullanıcı bilgileriniz, Üye İşyerleri ile paylaşılabilecektir.

   Kullanıcılar, Kanun’un 11. maddesi kapsamında, aşağıda tanımlanan hakları kullanabilir;

   • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   13) İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Mobil Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

   Sodexo Plus mobilde de sizinle! Sodexo Plus Mobil Uygulaması Hizmetinizde

   Sodexo Plus mobil uygulamasını telefonunuza indirerek online yemek siparişi verebilir, Sodexo bakiye ve hesap hareketlerini görüntüleyebilir ve Misket'li üye iş yerlerinden yapacağınız harcamalarda %15'a varan Misket kazanabilirsiniz!

   iOS Uygulama İndirme Logosu Android Uygulama İndirme Logosu

   SEPET TEMİZLE SEPETİ KAPAT

   Yükleniyor